Politica de confidentialitate

Următoarea informare este concepută pentru a vă aduce la cunoștință aspectele cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și la drepturile dvs. privind această prelucrare în conformitate cu:

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

LEGEA nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

LEGEA nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice

1. Informații generale

Noi, IULADI KIDS, centru educațional, organizat, administrat și susținut financiar de IULADI DECO SRL, cu sediul în Sectorul 3, Aleea Mizil Nr 39 Ap 5, având punctul de lucru în Sector 3, Strada Breaza Nr 78, București, România, înregistrată sub nr. J/40/127/2021, având CUI 43522512, („Societatea”) reprezentăm operatorul în conformitate cu GDPR. Datele de contact ale responsabilului Societății cu protecția datelor sunt: e-mail contact@iuladikids.ro.

2. Scopul prelucrării și categoriile de date prelucrate:

Vă informăm că reprezentantul nostru legal este administratorul, Roxana CORNEA

În acest sens Scopul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal de către IULADI KIDS este acela de asigurare a condițiilor optime de derulare a activității.

Pentru îndeplinirea acestui scop, societatea noastră prelucrează date cu caracter personal în cadrul următoarelor operațiuni:

 • Pentru dosarul de înscriere a copilului;
 • Pentru întocmirea documentelor școlare conform prevederilor legale;
 • Pentru completarea diverselor evidențe cerute de către Ministerul Educației și Inspectoratului Școlar;
 • Pentru încheierea contractului educațional între părinți/tutore/reprezentant legal, în calitate de beneficiar secundar și centru educațional, în calitate de furnizor de servicii educaționale;
 • Pentru emiterea facturilor de către centrul educațional pentru plata taxelor conform contractului educațional;
 • În vederea transmiterii de informări, newsletter, solicitări, notificări;
 • Utilizarea fotografiilor copiilor pentru postări pe site-ul Iuladi Kids, rețele de socializare ale Iuladi Kids, întocmirea albumului de sfârșit de an, cu ocazia serbărilor sau pentru întocmirea unor rapoarte de activitate;
 • Utilizarea imaginii și vocii copilului pentru realizarea unor filmări ale diverselor activități educaționale, filmări care vor fi postate pe site și/sau pe rețele de socializare ale centrului educațional;
 • Pentru Cabinetul medical;
 • Informarea personalului propriu cu privire la desfășurarea diverselor activități educaționale (programe opționale, vizite, excursii, tabere, etc).
 • Informații privind legitimitatea accesului în incintă, dar și online în platformele folosite.

În cadrul IULADI KIDS sunt prelucrate următoarele categorii de date:

 • PĂRINTE/TUTORE/REPREZENTANT LEGAL: nume, prenume, data nașterii, adresa de domiciliu/reședință, cetățenia, serie și număr document de identitate (CI/Pașaport/Permis de ședere), CNP, profesia, locul de muncă, adresa de e-mail, numerele de telefon fix și/sau mobil, numărul de fax (acolo unde este cazul), act de custodie;
 • COPIL: nume, prenume, CNP, adeverințe medicale (apt pentru intrarea în colectivitate), fișa medicală/carnet de vaccinuri, rezultate analize (exudat faringian, exudat nazal, coprocultura, examen coproparazitologic);
 • IMAGINEA (atât a adulților cât și a copiilor): unitatea este dotată cu supraveghere video pentru asigurarea securității și siguranței în cadrul centrului educațional;
 • IULADI KIDS nu colectează de la dumneavoastră în mod intenționat date cu caracter personal sensibile pentru a le stoca.

 • Datele cu caracter personal sensibile dezvăluie originea dumneavoastră rasială şi etnică, opiniile politice, convingerile religioase și filozofice, afilierea sindicală, datele genetice, datele biometrice, datele referitoare la sănătate sau datele referitoare la viața sau orientarea sexuală.
3. Temeiul juridic al prelucrării

Baza legală pentru colectarea și procesarea datelor dumneavoastră pentru fiecare din scopurile menționate mai sus este:

 • contractul de prestări servicii la care dumneavoastră sunteți parte sau cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract;
 • Interesele legitime ale Societății, de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea securității serviciilor noastre, marketing direct și îmbunătățirea serviciilor noastre. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dvs., evaluăm interesele noastre comerciale pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor dvs. În plus, în unele cazuri aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări. Interesul legitim al Societății este temeiul legal pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege în favoarea noastră, pentru a acționa în justiție contra oricărei activități ilegale sau care prejudiciază Societatea;
 • Conformarea cu o cerință legală imperativă, de exemplu, cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare), proceduri, și dreptul dvs. de a restricționa utilizarea datelor proprii, care controlează obiectul serviciilor noastre ce vor fi prestate; sau
 • În plus, consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea propriilor date, precum și datele minorilor pe care îi reprezentați legal.

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal atunci când, de exemplu:

 • Ne contactați prin diverse canale, sau ne solicitați informații în legătură cu un serviciu;
 • Vizitați sau navigați pe site-ul nostru;
 • Vă abonați la newsletter sau alte servicii oferite de noi;
 • La semnarea contractului de prestări servicii.

De asemenea, colectăm informații de la anumite organizații, dacă este cazul și în măsura în care avem temeiuri legale în acest sens. Acestea includ agenții de prevenire a fraudelor, agenții de verificare/control, agenții de calculare a facturii și prestatori de servicii contractate.

Utilizăm cookie-uri (fișiere text de mici dimensiuni stocate în browser-ul dvs.).

4. Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

Pentru a atinge scopurile prevăzute mai sus, utilizăm următoarele categorii de furnizori de produse și servicii/ împuterniciți :

 • autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale);
 • contabili, auditori, experți judiciari, avocați sau alți asemenea consilieri externi ai Societății sau către terțe persoane care furnizează produse și servicii companiei (furnizorii de servicii de paza, de sisteme IT, consultanți financiari);
 • furnizorii Societății implicați în mod direct/indirect în procesul de marketing și promovare.
5. Durata păstrării

Datele Dumneavoastră personale vor fi păstrate de Societate pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a atinge scopul descris mai sus și/sau pentru orice altă durată necesară în virtutea obligațiilor legale aplicabile Societății, folosind următoarele criterii de stabilire a acestei perioade:

 • În cazul în care ne contactați pentru înscrierea unui copil, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata cât copilul urmează cursurile noastre, dar nu mai mult de 10 ani de la ultima corespondență trimisă, pentru respectarea prevederilor de fiscalitate;
 • În cazul în care v-ați înscris pe site-ul nostru, păstrăm datele dumneavoastră personale până când solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu noi). În acest sens, menționăm că datele prelucrate pentru acest scop vor fi șterse la 3 ani după ultima interacțiun
 • În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru newsletter sau diverse comunicări, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem. În acest sens, menționăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor sunt șterse din evidențele acestor baze de date la momentul retragerii copilului de la centrul nostru educațional;
 • În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru ca acestea să își atingă scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile ID-uri de sesiune) și pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările și îndrumările locale.
6. Drepturile dumneavoastră

Regulamentul conferă persoanelor cărora li se prelucrează date personale o serie de drepturi. Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim și dreptul la portabilitatea datelor și pe cel de ștergere a datelor. Pe scurt, drepturile pe care le aveți

Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere, pentru executarea unui contract, în vederea îndeplinirii unei obligații legale sau în scopul urmăririi intereselor noastre legitime.

Dreptul de acces – înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți acces la datele respective și la informațiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.

Dreptul la portabilitatea datelor – se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi și care poate fi citit automat, dar și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție – vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimțământului expres, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.

Dreptul la rectificare – se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – înseamnă că aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există alte motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării – poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă necesară verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care IULADI DECO SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Dreptul de a depune o plângere – plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la următoarele date de contact:

– adresa poștală: Str. B-dul Gheorghe Magheru nr. 28 – 30, Sector 1, București, România

– adresă e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

– telefon : +4031.805.92.11 sau +4031.805.92.12

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebări suplimentare cu privire la aceasta informare sau în legătură cu utilizarea de către Societate a datelor personale, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor, alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos.

Ne puteți contacta:

– Prin email la adresa: contact@iuladikids.ro

– Personal sau printr-o cerere trimisa prin posta la Punctul de lucru al Societatii: Strada Breaza Nr 78 Sector 3 București

– Telefonic la numarul: 0769.088.777